Prześlij swoją sugestię

Polityka prywatności
Serwisu FakturaGo

Polityka prywatności i warunki Plików Cookies

1. Zagadnienia wstępne.

   1. Niniejsza polityka prywatności i polityka cookies opisuje sposób postępowania z danymi osobowymi Użytkowników strony internetowej znajdującej się pod domeną fakturago.pl (Portalu).
   2. Portal pozyskuje dane Użytkownika i informacje o jego aktywności związanej z korzystaniem z Portalu poprzez następujące działania:
    1. Zbieranie danych dobrowolnie wprowadzanych przez Użytkownika, za pomocą formularzy dostępnych w Portalu,
    2. Poprzez wykorzystanie plików cookie (tzw. "ciasteczek"), zapisywanych w urządzeniu końcowym (komputerze Użytkownika lub innym urządzeniu Użytkownika posiadającym połączenie z Internetem oraz umożliwiającym przeglądanie stron internetowych, zapisywanie i przechowywanie danych),
    3. Poprzez automatyczne rejestrowanie informacji o aktywności Użytkownika, w tym poprzez gromadzenie tzw. logów serwera.

2. Informacje podane dobrowolnie.

   1. Użytkownik może przeglądać strony Portalu anonimowo. Jednakże, skorzystanie z oferowanych na Portalu usług, w tym w szczególności dodawanie ogłoszenia w postaci nowej transakcji oraz przyjmowania transakcji od innego użytkownika wymaga dokonania rejestracji i podania danych w postaci: imienia i nazwiska, numeru telefonu, adresu zamieszkania i adresu e-mail.
   2. Użytkownik podaje Administratorowi stosowne dane za pośrednictwem formularzy. Za pomocą dostępnych w Portalu formularzy zbierane są wyłącznie informacje podane przez Użytkownika dobrowolnie.
   3. Poza informacjami określonymi powyżej, Portal może rejestrować w sposób automatyczny informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
   4. Informacje podane przez Użytkownika będą przetwarzane wyłącznie w celach określonych w treści odebranych przez Administratora zgód, a także w celu należytego świadczenia usług świadczonych za pośrednictwem Portalu.
   5. Jeżeli podane przez Użytkownika informacje będą stanowiły dane osobowe w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U.2014.1182 z 2014.09.03), Administrator zapewni im ochronę przewidzianą przez przepisy tej ustawy oraz spełni wszelkie obowiązki wynikające z przepisów określających zasady przetwarzania i zabezpieczania tego rodzaju informacji.

3. Informacje zawarte w plikach „cookies”.

   1. Portal wykorzystuje pliki cookies.
   2. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Portalu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Portalu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
   3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator Portalu.
   4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
    1. tworzenia statystyk, mających na celu ustalenie w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Portalu, a w konsekwencji dokonywanie zmian w Portalu, służących ulepszaniu jego zawartości i jej struktury;
    2. utrzymanie sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki czemu nie jest niezbędne każdorazowe wpisywanie loginu i hasła;
    3. ustalanie profilu preferencji Użytkownika, dzięki czemu możliwe jest dostarczanie mu dopasowanych, spersonalizowanych przekazów reklamowych przez współpracujące z Portalem sieci reklamowe, w szczególności sieć Google.
   5. W ramach Portalu stosowane są dwa rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Pliki cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania odpowiedzialnego za przeglądania stron internetowych (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
   6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) co do zasady dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownik może zmienić ustawienia przeglądarki. W tym celu powinien zapoznać się z instrukcją obsługi używanego oprogramowania lub skontaktować się z jego producentem lub dystrybutorem.
   7. Wyłączenie przez Użytkownika możliwości stosowania plików cookies może wpłynąć na ograniczenie dostępu do niektórych funkcjonalności Portalu lub jego nieprawidłowe działanie.
   8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika mogą być wykorzystywane także przez współpracujące z Administratorem serwisy reklamowe, w szczególności przez sieć reklamową Google, do wyświetlenia reklam spersonalizowanych w oparciu o ustalone preferencje Użytkownika.

4. Informacje zbierane automatycznie.

   1. Informacje o niektórych zachowaniach Użytkowników podlegają zbieraniu i gromadzeniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie do administrowania Portalem.
   2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
    1. czas nadejścia zapytania,
    2. czas wysłania odpowiedzi,
    3. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
    4. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
    5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Portalu nastąpiło przez odnośnik,
    6. informacje o przeglądarce użytkownika,
    7. Informacje o adresie IP.
   3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi Użytkownikami.

5. Bezpieczeństwo informacji.

   1. Administrator dokłada wszelkich starań aby zebrane informacje były odpowiednio zabezpieczone przed ich ujawnieniem, zniszczeniem, zmianą lub zabraniem przez osoby nieuprawnione i stosuje w tym celu właściwe środki techniczne i organizacyjne.
   2. W zakresie przetwarzania danych osobowych, Administrator stosuje zabezpieczenia przewidziane przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. tekst jednolity: Dz.U.2014.1182 z 2014.09.03. - dalej Ustawa) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024 – dalej Rozporządzenie).
   3. Dane przesyłane drogą elektroniczną są zabezpieczone przed ich pozyskiwaniem i modyfikowaniem przez osoby nieuprawnione poprzez zastosowanie zabezpieczeń w postaci szyfrowania certyfikatem SSL

6. Kontakt.

  1. Użytkownik ma zapewniony kontakt z Administratorem, w tym możliwość zgłaszania zastrzeżeń, skarg, lub wniosków. Każde zgłoszenie będzie rozpatrywane w rozsądnym terminie.
  2. Administrator może wysyłać Użytkownikowi wiadomości związane z funkcjonowaniem Portalu.
  3. Kontakt jest realizowany poprzez e-mail lub poprzez narzędzia dostarczane w ramach Portalu.