Prześlij swoją sugestię

Regulamin
Serwisu FakturaGo

Regulamin Serwisu
 • Niniejszy regulamin serwisu fakturago.pl (dalej zwany „Regulaminem”), określa zasady korzystania przez Klientów (dalej zwanymi „Użytkownikami”) z tegoż serwisu, a także warunki świadczenia usług za pomocą tego serwisu.

 • Właścicielem serwisu internetowego fakturago.pl jest:
  ENIXX POLSKA, NIP: 7881729198, REGON: 361533509, 62-064 Plewiska, ul. Czarna Droga 49, tel/fax: 61 307-08-08

 • Korzystanie z Portalu jest dobrowolne.

 • Warunkiem korzystania z Portalu jest wyrażenie zgody przez Użytkownika na postanowienia Regulaminu poprzez dokonanie akceptacji Regulaminu na stronie internetowej Portalu.

 • Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Portalu, w tym jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Portalu lub jego elementy techniczne.

 • Enixx nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zakłócenia, w tym przerwy techniczne w funkcjonowaniu Portalu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność z infrastrukturą techniczną Użytkownika.

 • Korzystanie z Portalu wymaga spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik poniższych minimalnych wymogów technicznych aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail) oraz odpowiednia przeglądarka internetowa: Google Chrome od wersji 50.0, Mozilla Firefox od wersji 45.0, Internet Explorer od wersji 11, Safari od wersji 10.11 .

 • Zalogowanie się do Portalu wymaga utworzenia Konta użytkownika. Celem utworzenia Konta użytkownika Użytkownik zobowiązany jest do podania swojego adresu e-mail, oraz utworzenia hasła. Korzystanie z Konta użytkownika wymaga potwierdzenia rejestracji za pośrednictwem linku do strony internetowej otrzymanego na wskazany przy tworzeniu Konta użytkownika adres e-mail.

 • Korzystanie z serwisu bez rejestracji konta jest bezpłatne. Po dokonaniu rejestracji konta oferujemy aż 90 dni na bezpłatne testowanie naszego serwisu- opis części funkcji serwisu można znaleźć w tym miejscu. Po zakończeniu okresu testowego użytkownik zostanie poproszony o wniesienie opłaty za przedłużenie ważności konta w wysokości 49 złotych brutto na 365 dni. Jeżeli ważność konta nie zostanie przedłużona w terminie, konto zostaje zablokowane i pojawia się stosowny komunikat informujący o konieczności dokonaniu płatności za przedłużenie konta. Jeżeli użytkownik nie zdecyduje się konta przedłużyć konto zostaje usunięte a tym samym użytkownik NIE jest zobowiązany do żadnej opłaty. Użytkownik może również dobrowolnie usunąć konto w serwisie.

 • Aby dokonać zapłaty za przedłużenie konta należy skorzystać z zakładki „Moje konto” i wybrać opcję status konta użytkownika gdzie znajduje się odnośnik „Dokup Abonament” który to kieruje do operatora płatniczego Dotpay lub Sofort na zasadach oferowanych przez w/w operatorów.

 • Za usługi świadczone w ramach Portalu Enixx wystawia faktury VAT w formie elektronicznej. Po zaksięgowaniu opłaty za abonament, Enixx niezwłocznie wyśle do użytkownika stosowną fakturę VAT

 • Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące opisanego w Regulaminie funkcjonowania Portalu.

 • Roszczenie reklamacyjne można złożyć drogą elektroniczną na adres e-mail poczta@enixx.eu  lub wysyłając w formie listu poleconego na adres Górecka 115, 61-475 Poznań.

 • Roszczenie reklamacyjne powinno zawierać co najmniej: imię i nazwisko oraz adres e-mail pod którym Użytkownik występuje w Portalu, opisanie funkcjonalności której reklamacja dotyczy lub innych okoliczności uzasadniających reklamację, a także konkretne żądanie Użytkownika związane ze składaną reklamacją.

 • Roszczenia reklamacyjne rozpatrywane są w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia wraz z dokładnym opisem reklamacji. Użytkownik otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia roszczenia reklamacyjnego drogą korespondencji elektronicznej na adres wskazany w roszczeniu reklamacyjnym albo na adres do korespondencji wskazany w roszczeniu reklamacyjnym złożonym w formie listu poleconego.

 • Enixx zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Enixx, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie Portalu zmienionego Regulaminu

 • Regulamin wchodzi w życie w dniem jego publikacji.